Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • JR Modelmanagement: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JR Modelmanagement, statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 72411430.
  • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een opdracht aan JR Modelmanagement verstrekt.
  • Model: de natuurlijke persoon die een overeenkomst met JR Modelmanagement sluit in het kader van modellenwerk.
  • Overeenkomst: de overeenkomst tussen JR Modelmanagement en een Opdrachtgever of Model.
  • Website: de website van JR Modelmanagement, te vinden op https://jrmodelmanagement.com/.

Artikel 2 – Toepassingsbereik

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen JR Modelmanagement en een Opdrachtgever of Model.

Artikel 3 – Offertes en totstandkoming van Overeenkomsten

Offertes van JR Modelmanagement zijn vrijblijvend. Een Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van een offerte door de Opdrachtgever of Model, dan wel door het feitelijk uitvoeren van werkzaamheden door JR Modelmanagement.

Artikel 4 – Prijzen en betaling

De prijzen van JR Modelmanagement zijn inclusief omzetbelasting. Betaling van de door JR Modelmanagement in rekening gebrachte bedragen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder aftrek of korting. Indien de Opdrachtgever of Model niet binnen de gestelde termijn betaalt, is hij/zij in verzuim. JR Modelmanagement is dan gerechtigd om de wettelijke rente en incassokosten in rekening te brengen.

Artikel 5 – Overmacht

JR Modelmanagement is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan alle omstandigheden buiten de macht van JR Modelmanagement, die onvoorzienbaar waren en die niet redelijkerwijs van JR Modelmanagement kunnen worden verlangd.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

JR Modelmanagement is slechts aansprakelijk voor schade die door haar is veroorzaakt, indien en voor zover deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van JR Modelmanagement. De aansprakelijkheid van JR Modelmanagement is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van JR Modelmanagement wordt uitbetaald.

Artikel 7 – Intellectuele eigendom

Alle rechten op de website, waaronder begrepen alle intellectuele eigendomsrechten, berusten bij JR Modelmanagement. De Opdrachtgever of Model heeft geen rechten op de website, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 8 – Geheimhouding

De Opdrachtgever of Model is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die hij/zij in het kader van de Overeenkomst van JR Modelmanagement ontvangt.

Artikel 9 – Verwerking persoonsgegevens

JR Modelmanagement verwerkt de persoonsgegevens van de Opdrachtgever of Model in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Opdrachtgever of Model heeft het recht om inzage te krijgen in zijn/haar persoonsgegevens en om deze te laten corrigeren of verwijderen.

Artikel 10 – Klachten

Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst dienen schriftelijk te worden ingediend bij JR Modelmanagement, binnen 14 dagen na constatering van de klacht. JR Modelmanagement zal klachten binnen 14 dagen na ontvangst in behandeling nemen en de Opdrachtgever of Model hierover schriftelijk informeren.

Artikel 11 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze algemene voorwaarden en de Overeenkomsten tussen JR Modelmanagement en een Opdrachtgever of Model is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen JR Modelmanagement en een Opdrachtgever of Model zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar JR Modelmanagement is gevestigd.

Artikel 12 – Slotbepalingen

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht. JR Modelmanagement is bevoegd om deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zullen op de website van JR Modelmanagement worden gepubliceerd. De gewijzigde algemene voorwaarden gaan in op de datum waarop zij op de website zijn gepubliceerd.